ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Usuwanie drzew i krzewów stanowiących wywroty i złomy

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-30 09:14:36 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Informacje podstawowe

Usunięcie drzew i krzewów, które się złamały lub wywróciły w wyniku:
 • działania czynników naturalnych;
 • wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;
 • katastrofy budowlanej;
możliwe jest po dokonaniu zgłoszenia i przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (Burmistrza Miasta Iławy), potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę?

Osoby lub podmioty posiadające tytuł prawny do gruntu (inne niż wymienione w art.  83f. ust. 1 pkt 14 lit. a, ustawy o ochronie przyrody tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu) lub ich pełnomocnicy.

Tryb postępowania w przypadku złamania lub wywrócenia drzewa lub krzewu?

 1. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla osób i mienia.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych stanem wyższej konieczności powiadomienie właściwych jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innych właściwych służb, ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.
 3. Wyłączenie z użytkowania i zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego poprzez właściwe oznaczenie i wydzielenie (np. taśmą ostrzegawczą w biało-czerwone pasy [U-22], płotki rozstawne, wizualne komunikaty ostrzegawcze); umieszczenie w miejscach niebezpiecznych znaków informujących o rodzaju zagrożenia oraz zastosowanie innych środków zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
 4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia.
 5. Zlecenie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wykonania prac związanych z ewentualnym udrożnieniem ciągów pieszych, jezdnych i innych (jeżeli nie podjęto czynności, o których mowa w poz. 2)
 6. Wystąpienie do właściwego organu administracji z wnioskiem o uznanie drzewa lub krzewu za złom/wywrot – zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce: Usuwanie wywrotów i złomów
 7. Usunięcie drzewa/krzewu – wyłącznie po dokonaniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (Burmistrza Miasta Iławy), potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (poza wyjątkami, o których mowa w art. 83 f ust. 1 pkt 14 a) ustawy o ochronie przyrody).
 8. Przeprowadzenie analizy zdarzenia i podjęcie decyzji o działaniach zapobiegawczych służących ograniczeniu lub wyeliminowaniu zagrożeń w przyszłości.

Oględziny nie są wymagane dla drzew i krzewów, m.in. w przypadku

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 6. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 7. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 8. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. (np. bożodrzew gruczołowaty).

Wymagane wnioski i dokumenty

Wniosek zawierający:
 1. dane identyfikacyjne wnioskodawcy (pełnomocnika);
 2. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 3. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. powierzchnia krzewu w rzucie poziomym;
 7. przyczynę uszkodzenia drzewa lub krzewu;
 8. rysunek, szkic, mapę określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. data zdarzenia, w którym nastąpił złom/wywrot.

Opłata

Wniosek o uznanie drzewa/krzewu za wywrot/złom – zwolnione z opłaty skarbowej.
Pełnomocnictwo – 17 zł, (udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej).

Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Osobiście – Kancelaria Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 13, pokój nr 120 w godzinach pracy, tj.: poniedziałek: 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek: 715 - 1515.
Pocztą – na adres: Burmistrz Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Pocztą elektronicznąElektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP:
/UMILAWA/SkrytkaESP

Osoba kontaktowa

Krzysztof Blank, tel. 89 649-02-15, email:

Termin, sposób załatwienia sprawy

 • w terminie do 1 m-ca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • pisemna informacja dla wnioskodawcy o kwalifikacji drzewa/krzewu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2020 r., poz. 1546 z późn.zm.)

Słowniczek pojęć

tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;
wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
zadrzewienie –  pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn.zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Blank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Blank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-30 08:05:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-30 09:14:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 13:44:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony