ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-30 09:14:36 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Informacje podstawowe

Usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości w granicach miasta Iławy wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta Iławy na ich usunięcie.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
 • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Uwaga! Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
 • spółdzielnię mieszkaniową;
 • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048);
 • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
 • Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym wyżej mowa.
Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.”;

Działanie przez pełnomocnika

Pełnomocnik działając w imieniu i na rzecz posiadacza nieruchomości (strony postępowania) dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
 
W imieniu osób prawnych pełnomocnictwa udziela osoba upoważniona do składania oświadczeń woli.
 
Z pełnomocnictwa w sposób jednoznaczny winno wynikać umocowanie do występowania z wnioskiem i reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów.
Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Kompetencje organu

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Burmistrz Miasta Iławy, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Elblągu.

Opłaty

 • Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 • Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej); Opłatę może uiścić w kasie Urzędu Miasta Iławy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Iława, 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13 w Banku Millennium nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838.
 • Opłata za usunięcie drzew i krzewów (wycięcie lub przesadzenie) ustalona w wydanym zezwoleniu płatna jest na konto Gminy Miejskiej Iława - stawki w załączniku

Termin i sposób załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Iławy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2022 r. poz. 916);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. z dnia 4 października 2011 r.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r., w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330)

Wymagane wnioski i dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  • przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
Pouczenie: Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się w trybie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Osobiście – Kancelaria Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 13, pokój nr 110 w godzinach pracy, tj.: poniedziałek: 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek: 715 - 1515.
Pocztą – na adres: Burmistrz Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Pocztą elektronicznąElektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP:
/UMILAWA/SkrytkaESP

Osoba kontaktowa

Krzysztof Blank, tel. 89 649-02-15, email:

Słowniczek pojęć

tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;
wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
zadrzewienie –  pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn.zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Blank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Blank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-30 08:04:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-30 09:14:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 13:52:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony