ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Usuwanie drzew i krzewów – informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-30 09:14:36 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Informacje podstawowe

Usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości w granicach miasta Iławy wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta Iławy na ich usunięcie.

Komu i w jakich przypadkach udzielane jest zezwolenie?

Zezwolenie udzielane jest posiadaczowi nieruchomości, z której drzewa lub krzew mają być usunięte na jego wniosek, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela tej nieruchomości. Zgoda właściciela nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
 • spółdzielnię mieszkaniową
 • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi
 • zarządcę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W jaki sposób uzyskać zezwolenie?

Informacje dotyczące trybu postępowania w sprawach o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości oraz wzory dokumentów zamieszczone są w zakładce: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wyjątki od zasady uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody przepisów dotyczących usuwania drzew lub krzewów nie stosuje się do:
 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (usunięcie drzew w tym przypadku wymaga zgłoszenia. Informacje dotyczące tej kwestii i wzory dokumentów znajdują się w zakładce: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew)
  2. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu (podmioty te, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew),
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (z oględzin sporządza się protokół, w którym podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew) (informacje dotyczące usuwania wywrotów i złomów zawarte są w zakładce: Usuwanie drzew i krzewów stanowiących wywroty i złomy
 15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 2.

Tryb postępowania w przypadku złamania lub wywrócenia drzewa lub krzewu?

 1. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla osób i mienia.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych stanem wyższej konieczności powiadomienie właściwych jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innych właściwych służb, ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.
 3. Wyłączenie z użytkowania i zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego poprzez właściwe oznaczenie i wydzielenie (np. taśmą ostrzegawczą w biało-czerwone pasy [U-22], płotki rozstawne, wizualne komunikaty ostrzegawcze); umieszczenie w miejscach niebezpiecznych znaków informujących o rodzaju zagrożenia oraz zastosowanie innych środków zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
 4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia.
 5. Zlecenie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wykonania prac związanych z ewentualnym udrożnieniem ciągów pieszych, jezdnych i innych (jeżeli nie podjęto czynności, o których mowa w poz. 2).
 6. Wystąpienie do właściwego organu administracji państwowej z wnioskiem o uznanie drzewa lub krzewu za złom/wywrot – zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce: Usuwanie wywrotów i złomów
 7. Usunięcie drzewa/krzewu – wyłącznie po dokonaniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (Burmistrza Miasta Iławy), potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (poza wyjątkami, o których mowa w art. 83 f ust. 1 pkt 14 a) ustawy o ochronie przyrody).
 8. Przeprowadzenie analizy zdarzenia i podjęcie decyzji o działaniach zapobiegawczych służących ograniczeniu lub wyeliminowaniu zagrożeń w przyszłości.

Opłata za usunięcie drzew i krzewów

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
 1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
 2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
  1. posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
  2. nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
 3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
 4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.
Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. – pełna treść w załączniku
 
Opłaty nie nalicza się za usunięcie:
 1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;
 3. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 5. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 6. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
  • - w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 7. krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 8. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 9. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 10. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 11. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 12. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 13. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 14. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.Naliczoną opłatę umarza się, jeżeli usunięte drzewa zostaną zastąpione innymi drzewami i zachowają żywotność w okresie 3 lat.

Opłata skarbowa

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów – zwolnione z opłaty skarbowej.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej – zwolnione z opłaty skarbowej.
Zgłoszenie wywrotu lub złomu – zwolnione z opłaty skarbowej.
Pełnomocnictwo – 17 zł, (udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej).
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – zwolnione z opłaty skarbowej

Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Osobiście – Kancelaria Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 13, pokój nr 120 w godzinach pracy, tj.: poniedziałek: 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek: 715 - 1515.
Pocztą – na adres: Burmistrz Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Pocztą elektronicznąElektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP:
/UMILAWA/SkrytkaESP

Osoba kontaktowa

Krzysztof Blank, tel. 89 649-02-15, email:

Termin, sposób załatwienia sprawy i tryb odwoławczy

Terminy, sposób załatwienia sprawy i tryb odwoławczy zawarte są dla poszczególnych rodzajów sprawy we właściwych zakładkach.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 r., poz. 1546 z późn.zm.)

Inne ważne informacje

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich). Natomiast nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym (tj. od 16 października do końca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych - zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

Drzewa i krzewy rosnące przy granicy działki

W myśl art. 47 i 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny () drzewa i inne rośliny są częściami składowymi gruntu, na którym zostały zasadzone. Przepis art. 48 k.c. wyraża zasadę superficies solo cedit, tj. wszystko, co znajduje się na gruncie, jest jego częścią składową. W szczególności chodzi o budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i rośliny od chwili ich zasadzenia lub zasiania. Części składowe gruntu (w tym przypadku przedmiotowe drzewo) znajdujące się  w granicach nieruchomości określonych w art. 143 k.c., stanowią one wówczas własność właściciela gruntu.
 
Problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020, poz. 1740 z późn.zm.). Przykładowe unormowania prawne: Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Art. 148. Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny. Art. 149. Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. Art. 150 Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.

Słowniczek pojęć

tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
krzew – wieloletnia roślina rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;
wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
zadrzewienie –  pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z późn.zm.).
plantacja – uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Blank
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Blank
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-30 08:03:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-30 09:14:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 13:34:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony