ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-14 11:15:16 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Osoba kontaktowa

Marlena Słupińska
Ewelina Jankowska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Iławie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 114

Telefon kontaktowy

(89) 649-01-41
 (89) 649-01-40

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL”.
 2. Wniosek złóż w Urzędzie Miasta Iławy. Można przesłać również za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
  2. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
  3. zakres żądanych danych,
  4. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),
 4. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
  2. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych,
  3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
  4. pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu)
 5. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie interesu prawnego do uzyskania danych osobowych.

Opłaty

31 zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 
Opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy:
 • na rachunek bankowy Bank Milenium S.A. Warszawa Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838

Termin i sposób załatwienia sprawy

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. 
 
W przypadku korzystania z poczty elektronicznej wniosek należy przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na stronie: www.bip.umilawa.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
 8. Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw informatyzacji - za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2; minister właściwy do spraw wewnętrznych, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Jankowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Jankowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-14 11:14:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-14 11:15:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-26 12:27:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony