ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-16 07:52:48 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Wymagane dokumenty

  1. Podpisany wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (formularz można uzyskać w Urzędzie Miasta Iławy, pok. 114, a także można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej)
  2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy
  3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
W celu potwierdzenia faktu stałego zamieszkiwania na terenie miasta Iławy konieczne jest okazanie dodatkowych dokumentów, np.: umowy nabycia (najmu) mieszkania, oświadczenia właściciela (najemcy) mieszkania, umowy o pracę itp. Sprawdzenie, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze miasta Iławy, polegać może również na przeprowadzeniu wywiadu z właścicielami nieruchomości, sąsiadami.

Opłata skarbowa

nie dotyczy

Opłaty administracyjne

nie dotyczy
 
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez Internet (wypełniając wniosek o wpisanie do rejestru wyborców) znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 
 
UWAGA! Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców złożony osobiście lub elektronicznie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji przez Burmistrza Miasta Iławy zgodnie z art. 20 § 2 z  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.)

Termin i sposób załatwiania

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Miasta Iławy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców, po uprzednim sprawdzeniu, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku (art. 20 § 1, 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodek Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754). Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców  pojęcie „stałe zamieszkanie” należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025  z późn. zm.). W świetle tego przepisu miejscem stałego zamieszkania jest miejsce, w którym dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. W miejscu tym koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Z tego też powodu dla oceny miejsca stałego pobytu nie należy kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej. Dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mogą być oświadczenia oraz dokumenty,  w których wnioskodawca wskaże okoliczności potwierdzające koncentrację jego ważnych interesów życiowych, majątkowych lub innych pod adresem wskazanym we wniosku.
 
Wyborca wpisany do rejestru wyborców w mieście Iława, zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego obecnym lub ostatnim miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława, pok. 114

Tryb odwoławczy

Skarga do Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Burmistrza Miasta Iławy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1316).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Inne informacje

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.
Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków.
 
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców należy wnieść do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miasta Iławy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Fiedorowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Fiedorowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-16 07:51:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-16 07:52:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-16 07:52:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony