ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział finansowo-księgowy i zamówień publicznych

Data udostępnienia: 2018-10-18

Ogłoszono dnia: 2018-10-18 przez Irena Kasprzycka

Termin składania dokumentów: 2018-10-29 12:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych /systemy operacyjne Windows, pakiety Office/
 • Dobry stan zdrowia.
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne.
 • Obywatelstwo polskie
b. Wymagania dodatkowe:
 • Dobra znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych; rachunkowości.
 • Umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach prawa  i wykorzystania posiadanej wiedzy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Dyspozycyjność.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Odporność na stres.
 • Systematyczność, dokładność.
 • Doświadczenie związane z obsługą klientów.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi kasy i wyposażenia.
 • Prawidłowe prowadzenie gospodarki kasowej, według obowiązujących przepisów oraz ustaleń Dyrektora MOPS odnośnie wysokości niezbędnego zapasu gotówki w kasie.
 • Odprowadzanie na rachunek bankowy Ośrodka nie wykorzystanej  gotówki podjętej na pokrycie określonych rodzajowo wydatków.
 • Wypisywanie czeków  gotówkowych oraz podejmowanie gotówki do kasy.
 • Dokonywanie wypłaty gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów.
 • Bieżące sporządzanie raportów kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju środków praz przekazywanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi Głównemu księgowemu.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji oraz wydawanie i rozliczanie pobrania arkuszy spisu z natury.
 • Przestrzeganie zasad transportu wartości pieniężnych wpłacanych i podjętych z banku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracyjnych w sprawie  wymagań , jakim powinna odpowiadać ochrona  wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców oraz i inne jednostki organizacyjne.
 • Prowadzenie obsługi księgowej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Ośrodka.
 • Wystawianie dokumentów OT przyjęcie środka trwałego, LT likwidacja środka trwałego.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwentaryzacji i kasacji mienia Ośrodka.
 • Prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych magazynu żywnościowego działu pomocy instytucjonalnej.

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kwestionariusz osobowy (z aktualnym zdjęciem),
 • Kopie świadectw pracy,
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych – t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz.1000)”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w związku z ogłoszeniem o naborze (wzór oświadczenia w załączeniu) 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-29 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A  pok. 113 w godz. 8:00 - 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2018 r.  do godz. 12:00.
 
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale finansowo-księgowym i zamówień publicznych”, adres i telefon składającego ofertę.
 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A  pok. 113 w godz. 8:00 - 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2018 r.  do godz. 12:00.
 
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko podinspektora w dziale finansowo-księgowym i zamówień publicznych”, adres i telefon składającego ofertę.
 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

VII. Informacje dodatkowe:

Administratorem danych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu