ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/32/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r.
Nr aktu prawnego
III/32/18
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/31/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r.
Nr aktu prawnego
III/31/18
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/30/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r.
Nr aktu prawnego
III/30/18
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/29/18 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”
Nr aktu prawnego
III/29/18
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/28/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznejw formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
III/28/18
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/27/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
III/27/18
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/26/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
III/26/18
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/25/18 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Nr aktu prawnego
III/25/18
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/24/18 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/24/18
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/23/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok
Nr aktu prawnego
III/23/18
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2018-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/22/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029
Nr aktu prawnego
III/22/18
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/21/18 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Żłobek w Iławie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r.
Nr aktu prawnego
II/21/18
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/20/18 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miejskiej Iława na realizację projektu "Aktywni rodzice - aktywne dziecko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe”
Nr aktu prawnego
II/20/18
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miejską Iława do realizacji projektu "Aktywni rodzice - aktywne dziecko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe”
Nr aktu prawnego
II/19/18
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/18/18 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
Nr aktu prawnego
II/18/18
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/17/18 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie
Nr aktu prawnego
II/17/18
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/16/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”
Nr aktu prawnego
II/16/18
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/15/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
Nr aktu prawnego
II/15/18
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/14/18 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Miasto Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin ,,Jeziorak”
Nr aktu prawnego
II/14/18
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/13/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
II/13/18
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2018-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/12/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
Nr aktu prawnego
II/12/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji