ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
85 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/37/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok IV/37/18 Obowiązujący
86 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/36/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029 IV/36/18 Obowiązujący
87 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/35/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2019 r. IV/35/18 Zmieniony
88 2018-12-28 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr IV/34/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029 IV/34/18 Zmieniony
89 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/33/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Lubawa umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Lubawa w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r. III/33/18 Obowiązujący
90 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/32/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Iława umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r. III/32/18 Obowiązujący
91 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/31/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Biskupiec umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Biskupiec w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r. III/31/18 Obowiązujący
92 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/30/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Susz umowy dotyczącej współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2019 r. III/30/18 Obowiązujący
93 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/29/18 w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” III/29/18 Obowiązujący
94 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/28/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznejw formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III/28/18 Obowiązujący
95 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/27/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III/27/18 Obowiązujący
96 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/26/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III/26/18 Obowiązujący
97 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/25/18 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 III/25/18 Obowiązujący
98 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/24/18 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. III/24/18 Obowiązujący
99 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/23/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2018 rok III/23/18 Obowiązujący
100 2018-12-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr III/22/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029 III/22/18 Obowiązujący
101 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/21/18 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Żłobek w Iławie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. II/21/18 Obowiązujący
102 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/20/18 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miejskiej Iława na realizację projektu "Aktywni rodzice - aktywne dziecko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe” II/20/18 Obowiązujący
103 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miejską Iława do realizacji projektu "Aktywni rodzice - aktywne dziecko" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe” II/19/18 Obowiązujący
104 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/18/18 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie II/18/18 Obowiązujący
105 2018-11-26 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr II/17/18 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie II/17/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu