ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Osoba kontaktowa

Cecylia Filaber, Ireneusz Iwanicki

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym, pok. 205

Telefon kontaktowy

(89) 649-01-61
(89) 649-01-63

Sposób załatwiania

 1. Należy złożyć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skierowany do Burmistrza Miasta Iławy, jako organu właściwego do wydania decyzji w sprawie przekształcenia.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze prowadzącym sprawę
 3. .Od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Burmistrz Miasta Iławy na podstawie uchwały Nr XIV/144/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 października 2011r., udziela bonifikaty w wysokości 95% przysługującej osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, oraz nieruchomości rolnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy na cele inne niż rolne.
 4. Burmistrz Miasta Iławy udziela bonifikaty w wysokości 99% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystanych na cele mieszkaniowe, dla osób które wniosły jednorazowo opłatę za użytkowanie wieczyste działki.
 5. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieruchomości bonifikaty udziela się proporcjonalnie do części wykorzystanej na cele mieszkaniowe.
 6. Po zakończeniu postępowania administracyjnego następuje wydanie decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 7. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna.
 8. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
 9. Po czternastu dniach od dnia otrzymania decyzji należy zgłosić się do Urzędu Miasta w Iławie - Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym w celu uprawomocnienia wydanej decyzji i odebrać drugi egzemplarz potrzebny do dokonania wpisu prawa własności w Sądzie Rejonowym w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych na wniosek i koszt osoby, na rzecz, której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Miejsce odbioru

 • za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • osobiście w Urzędzie Miasta Iławy – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek zainteresowanego wraz z aktualnym odpisem z Ksiąg Wieczystych,
 2. w przypadku osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, z wnioskiem o przekształcenie występują wszyscy współużytkownicy wieczyści łącznie.
 3. Treść wniosku powinna zawierać:
  • wskazanie adresata wniosku,dane osobowe wnioskodawcy:
   • imię i nazwisko,
   • imiona rodziców,
   • miejsce zamieszkania,
   • numer ewidencyjny PESEL,
  • określenie położenia i powierzchni nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, z oznaczeniem jej według księgi wieczystej prowadzonej przez właściwy sąd,
  • okres wykonywania użytkowania wieczystego nieruchomości przez wnioskodawcę i jego poprzedników prawnych,
  • dane dotyczące sposobu powstania prawa użytkowania wieczystego, zwłaszcza na mocy umowy notarialnej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu,
  • datę wniosku i podpis wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo użytkowania wieczystego, a zwłaszcza:
  • Aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego. W przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu również odpis z księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości lokalowej, dane zawarte w księdze wieczystej muszą być zgodne z danymi z ewidencji gruntów,
  • Aktualny odpis z KRS-u (dot. osób prawnych)

Opłaty

 1. Osoba, która nabyła prawo własności zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość opłaty stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego.
 2. Opłatę należną dotychczasowemu właścicielowi z tytułu przekształcenia, rozkłada się na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba, że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 3. Wierzytelność z tytułu opłaty rozłożonej na raty, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz, której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja orzekająca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 4. Wysokość opłaty należnej właścicielowi z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, termin zapłaty oraz numer konta, na które należy uiścić opłatę jest każdorazowo podawany w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 5. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 §1 i 2 oraz art.129 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,  od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Elblągu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Iławy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Rady Miejskiej w Iławie Nr XIV/144/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności nieruchomości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2011 r. Nr 169, poz. 2555.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami późniejszymi zmianami)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację: Pieńczewski Wiesław Data wytworzenia informacji: 2017-02-22
Osoba, która odpowiada za treść: Pieńczewski Wiesław Data wprowadzenia do BIP 2017-02-22 08:32:02
Wprowadził informację do BIP: Arkadiusz Kasiułajtis Data udostępnienia informacji: 2017-02-22 08:37:34
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Kasiułajtis Data ostatniej zmiany: 2017-02-22 08:37:34
Artykuł był wyświetlony: 1956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu