ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 10:21:35

Osoba kontaktowa

Krzysztof Blank

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 13, pokój nr 211 w godzinach pracy, tj. : poniedziałek - 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 715 - 1515 lub przesłać pocztą na adres:
Burmistrz Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Telefon kontaktowy

(89) 649-02-15,
 

Termin załatwiania

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Sposób załatwienia

Pracownik Urzędu Miasta prowadzi postępowanie administracyjne obejmujące m.in. oględziny przedmiotu postępowania (drzew i krzewów) na gruncie. Następnie w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przygotowuje projekt stosownej decyzji.

Miejsce odbioru

Decyzja doręczana jest drogą korespondencyjną za potwierdzeniem odbioru. Osoby fizyczne decyzję mogą odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Iławy, w Wydziale Bieżącego Utrzymania, pok. 224 (tel. 89 649-02-15)

Wymagane dokumenty

Prawo uzyskania zezwolenia przysługuje posiadaczowi nieruchomości. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zobowiązany jest uzyskać zgodę jej właściciela. W przypadku współwłasności wniosek winni złożyć zgodnie wszyscy współwłaściciele (dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych do 7 lokali) lub jeden ze współwłaścicieli po uzyskaniu zgody pozostałych. Zgoda właściciela nie jest wymagana od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali), w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 3. zgodę właściciela, jeżeli jest wymagana lub w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali) oświadczenie o udostępnieniu informacji (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu (np. świerk pospolity, brzoza brodawkowata, żywotnik zachodni; świerk, brzoza, żywotnik jest niewystarczające);
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzewmiejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 7. rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania działki (dotyczy usuwania drzew w związku z inwestycją);projekt planu nasadzeń zastępczych, przesadzenia drzew lub krzewu – jeżeli są planowane
Formularz wniosku oraz załączników w formacie edytowalnym do wypełnienia w komputerze oraz do wydruku w formacie pdf (do pobrania poniżej)

Opłaty

Wniosek o zezwolenie, ani zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej. Posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za usuwanie drzew i krzewów w wysokości i na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych. Z opłaty zwolnione są m.in. następujące przypadki:
 • gdy drzewo lub krzew zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejącym obiekcie budowlanym lub funkcjonowaniu urządzeń typu sieć kanalizacji, sieć energetyczna itp.;
 • gdy drzewa lub krzewy, obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • gdy topole o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależące do gatunków rodzimych,  zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Iławy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Nie jest wymagane zezwolenie m.in. na usunięcie:
 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty – w zależności od podmiotu usuwającego należy sporządzić stosowną dokumentację, w tym fotograficzną i przekazać ją burmistrzowi lub w przypadku m.in. osób fizycznych, spółdzielni, wspólnot, poinformować burmistrza, który przy pomocy swoich służb przeprowadzi oględziny i sporządzi z tej czynności stosowną dokumentację.
 • Formularz zgłoszenia wywrotów i złomów drzew i krzewów (do pobrania poniżej)
Pozostałe przypadki wymienione są w art.  83f ustawy o ochronie przyrody
 

Podtsawa prawna

 • Rozdział 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 627 ze zm.),
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. z 2016. poz. 1018).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyla informację: Blank Krzysztof Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Blank Krzysztof Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 10:21:35
Wprowadził informację do BIP: Arkadiusz Kasiułajtis Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 10:49:30
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Kasiułajtis Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 10:57:49
Artykuł był wyświetlony: 276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu