ˆ

Karta Dużej Rodziny

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o sposobie wydawania Karty Dużej Rodziny

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-12 08:25:39 przez Dariusz Rynkowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie w dniu 16 czerwca 2014 roku uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Burmistrz Miasta Iławy informuje: 
 1. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  • ​w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 2. Karta Dużej Rodziny przysługuje, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu. 
 4. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać w:
  • Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta, ul. Niepodległości 13,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Westerplatte 5 ( pokój 4 lub 7 )
  • Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, ul. Chełmińska 1
  • lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta 
 5. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie oraz odebranie Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku.
 6. Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Westerplatte 5 ( pokój 4 lub 7 ).
 7. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje w oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica– dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 
 8. Karta przyznawana jest bezpłatnie. 
 9. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.
Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 
W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny. Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Zakrzewska Data wytworzenia informacji: 2014-06-12
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Zakrzewska Data wprowadzenia do BIP 2014-06-12 07:45:57
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Rynkowski Data udostępnienia informacji: 2014-06-12 08:25:39
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Kasiułajtis Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 08:14:09
Artykuł był wyświetlony: 2896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb Miasta Iławy

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu